Wil je meer weten
of direct contact met één van onze adviseurs. Neem gerust contact met ons op.

Disclaimer

De inhoud van deze website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. SmartNumbers kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de (on)juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website. SmartNumbers kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gevolg-schade ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website of van sites waarnaar verwezen wordt vanuit deze website. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. U kunt aan de informatie van deze website en/of websites waarnaar wordt verwezen geen rechten ontlenen.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan om enige vorm van informatie op deze website, hetzij tekst of beeldmateriaal, voor gebruik te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van SmartNumbers.

Klanttevredenheid

Wij hechten aan tevreden relaties en werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt kunnen echter fouten worden gemaakt en/of misverstanden ontstaan. Indien u niet helemaal tevreden bent over de wijze waarop wij uw opdracht uitvoeren, dan stellen wij het zeer op prijs als u uw opmerking of klacht aan ons kenbaar maakt.

Als u een opmerking of klacht over SmartNumbers hebt, kunt u deze in eerste instantie melden aan uw adviseur of direct aan SmartNumbers. We kunnen dan samen zoeken naar een adequate oplossing en eventuele verbeteringen doorvoeren. U mag van ons respons verwachten binnen een termijn van tien werkdagen. Wij gaan er van uit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft van gegronde zorg.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.